Klagenævn

Klagenævnet for Minecookies mærkningsordning udgøres af:

Forretningsorden for klagenævnet for Minecookies mærkningsordning:

1. Klagenævnets sammensætning og kompetence

Klagenævnet for Minecookies mærkningsordningen (herefter ”Klagenævnet” henholdsvis ”Mærkningsordningen”) sammensættes af tre personer, der udpeges af Danske Mediers direktion. Klagenævnets formand skal være jurist med indgående kendskab til it-ret. Klagenævnet behandler klager om manglende overholdelse af Minecookies mærkningsordningens retningslinjer (herefter ”Retningslinjerne”).

Danske Medier fungerer som sekretariat for Klagenævnet.

2. Møder i Klagenævnet

Klagenævnet mødes efter behov. Dog kan formanden kræve Klagenævnet indkaldt med mindst 14 dages varsel.

Klagenævnet er kun beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er til stede.

3. Indbringelse af klager for Klagenævnet

Enhver kan klage over manglende overholdelse af Regler for brug Minecookies mærket. Klager kan indbringes via mail til cookies@danskemedier.dk.

Klagenævnet kan tage sager op af egen drift.

4. Behandling af klager

Mærkningsordningens sekretariat orienterer klageren om, at klagen er modtaget og foretager en indledende undersøgelse af sagens faktiske omstændigheder.

Sekretariatet informerer det indklagede medie om klagen. Mediet gives en rimelig frist på typisk 14 dage til at fremkomme med sine bemærkninger til klagen. Mediets bemærkninger sendes til sekretariatet.

På baggrund af klagen, bemærkningerne fra indklagede og oplysningerne fra sekretariatet, vurderer Klagenævnet, hvorvidt Retningslinjerne er overholdt. Klagenævnet kan anmode sekretariatet om at indhente yderligere oplysninger, såfremt Klagenævnet har behov herfor for at kunne træffe afgørelse.

Klagenævnet kan både behandle klagesager på fysiske møder og via mail. Klager behandles løbende af Klagenævnet. Klagenævnet skal tilstræbe en sagsbehandlingstid på højest 6 uger.

5. Klagenævnets afgørelse

Såfremt Klagenævnet træffer afgørelse om, at Retningslinjerne er overholdt, foretages ikke yderligere i sagen.

Såfremt Klagenævnet træffer afgørelse om, at Retningslinjerne ikke er overholdt, kan Klagenævnet pålægge mediet inden for en nærmere angivet periode at bringe forholdet i overensstemmelse med Retningslinjerne som betingelse for mediets fortsatte brug af mærket. Klagenævnet kan endvidere træffe afgørelse om, at retten til at bruge mærket mistes uden mulighed for afhjælpning og pålægge mediet at ophøre med brugen af mærket omgående.

Såfremt Klagenævnet pålægger et medie at ophøre med brugen af mærket, kan mediet ansøge Klagenævnet om retten til at bruge mærket igen.

Det indklagede medie informeres om Klagenævnets afgørelse. Klager informeres ikke om afgørelsen.

Klagenævnets afgørelser er endelige og bindende og kan ikke indbringes for domstolene.

6. Genoptagelse

Klagenævnet kan genoptage afgjorte sager, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig at der fremkommer nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen.